Rejestracja Pacjentów

Tel. 42 710 75 46 - godz. 8:00 - 18:00

Przychodnia Swoboda

ul. Sosnowa 4, Głowno

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Wykaz placówek województwa łódzkiego

E-RECEPTA

recepta.swoboda@wp.pl

Szukaj
Close this search box.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną –za pośrednictwem strony internetowej www.fundacjaswoboda.pl – prowadzonych przez Fundację Swoboda z siedzibą w Głownie;

adres: ul. Sosnowa 4, 95-015 Głowno, NIP 7331346807, REGON 101316239

SŁOWNIK POJĘĆ

1.Aplikacja mobilna – aplikacja umożliwiająca dostęp do strony za pośrednictwem urządzenia mobilnego.

2.Beneficjent – osoba, na rzecz której ma być zakupiona Usługa;

3.Infolinia – numerem telefonu +48 42 710 75 46

4.Konsultacja – konsultacja lekarska

5.Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością

6.Placówka Fundacja Swoboda – ogólnodostępne centrum medyczne

7.Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;

8.Rejestracja – czynność polegająca na podaniu właściwych danych, w tym Danych osobowych, które są niezbędne do realizacji usługi wizyty medycznej.

9.Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Fundacją Swoboda a Użytkownikiem.

10.Usługa – usługa medyczna i niemedyczna dostępna do nabycia w Fundacji Swoboda.

11.Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta lub zamierza korzystać z Usług elektronicznych strony internetowej Fundacji Swoboda posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 18 lat (w tym Konsument);

REJESTRACJA

1.Rejestracja drogą telefoniczną.

2.Rezerwacja terminów odbywa się drogą telefoniczną.

REKLAMACJE

1.Reklamacje dotyczące świadczonych usług mogą być zgłaszane:

a) listownie na adres: Fundacja Swoboda, ul. Sosnowa 4, 95-015 Głowno

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: fundacjaswoboda@op.pl

2.Reklamacje będą rozpatrywane rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

3.Spory sądowe rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2016.1822 ze zm.).

4.Fundacja Swoboda zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść niniejszego Regulaminu lub nałożenia na Fundację Swoboda określonych obowiązków przez organy państwa, zmiany danych Fundacji Swoboda, a także w celu usprawnienia działania strony internetowej, poprawy ochrony ich prywatności i zapobieganiu nadużyciom.

5.Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach strony, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, znaki towarowe Fundacji Swoboda, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Fundacji Swoboda lub podmiotom, z którymi Fundacja Swoboda zawarła stosowne umowy.

Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów strony internetowej bez zgody Fundacji Swoboda.

 

Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo. Aenean lacinia bibendum nulla sed 

Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo. Aenean lacinia bibendum nulla sed 

Skip to content